Trang chủ Công bố thông tin 01-7-2024: Thông báo thực hiện nghĩa vụ của cổ đông

01-7-2024: Thông báo thực hiện nghĩa vụ của cổ đông

01/07/2024

Thông báo thực hiện nghĩa vụ của cổ đông, vui lòng xem chi tiết tại đây.

Các mẫu biểu để tải về, xin xem:

    1. Mẫu 01 – Bản cung cấp thông tin đối với cá nhân;
    2. Mẫu 02 – Bản cung cấp thông tin đối với tổ chức;
    3. Mẫu 03 – Thông báo thay đổi người có liên quan.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *