Trang chủ Đại hội đồng Cổ đông 05-6-2020: Tài liệu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)

05-6-2020: Tài liệu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)

05/06/2020

Tài liệu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:
1. Thông báo lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
2. Phiếu lấy ý kiến Cổ đông văn bản và Giấy bổ sung thông tin Cổ đông;
3. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trưc tuyến và bỏ phiếu điện tử;
4. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *