Trang chủ Đại hội đồng Cổ đông 10-6-2020: Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

10-6-2020: Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

10/06/2020

1. Thông báo mời họp.

2. Giấy đăng ký tham dự/Ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

3. Chương trình dự kiến.

4. Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

5. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019.

6. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020.

7. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Thành viên Ban Kiểm soát năm 2019.

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2019.

9. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

10. BCTC2019_rut_gon1 7._TTr_phuong_an_phan_phoi_loi_nhuan_nam_2019

11. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

12. Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

13. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ 2020 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

14. Tờ trình Chuyển giao dịch cổ phiếu LPB sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Phê duyệt thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

15. Tờ trình phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

16. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông:

16a. Dự thảo Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
16b. Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
16c. Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT;
16d. Bản thuyết minh sửa đổi, bổ sung VBĐC.

17. Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
18. Tờ trình về việc thông qua chủ trương và giao cho Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng Cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
19. Dự thảo phiếu biểu quyết.
20. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
21. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
22. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *