Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của LienVietPostBank, xin xem chi tiết tại đây.