Trang chủ Đại hội đồng Cổ đông 22-6-2020: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

22-6-2020: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

22/06/2020

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
1. Biên bản ĐHĐCĐ bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *