Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành Cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, xin xem chi tiết Công văn của UBCKNN tại đây.