Trang chủ Đại hội đồng Cổ đông 07-4-2022: Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

07-4-2022: Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022:

 1. Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
 2. Thông báo mời họp.
 3. Giấy đăng ký tham dự/Ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
 4. Chương trình dự kiến.
 5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
 6. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021.
 7. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng kinh doanh năm 2022.
 8. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2021.
 9. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2021.
 10. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2022.
 11. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 12. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 13. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 14. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
 15. Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.
 16. Tờ trình về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 17. Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
 18. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
 19. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *