Trang chủ Đại hội đồng Cổ đông 08-4-2021: Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021

08-4-2021: Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021

08/04/2021

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, xin xem chi tiết tại đây:

 1. Thông báo mời họp.
 2. Giấy đăng ký tham dự/Ủy quyền tham dự, biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
 3. Chương trình dự kiến.
 4. Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
 5. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020.
 6. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021
 7. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.
 8. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2020.
 9. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2022.
 10. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 11. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 12. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu năm 2021 để tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 13. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
 14. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
 15. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018 -2023
 16. Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021
 17. Tờ trình về việc thông qua chủ trương và giao Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên
 18. Dự thảo Thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
 19. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
 20. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *