Trang chủ Đại hội đồng Cổ đông 22-03-2019: Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

22-03-2019: Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

22/03/2019

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
2. Invitation;
3. Chương trình dự kiến phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
4. Agenda (tentative);
5. Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
6. Registration POA.
7. Thông báo bổ sung mẫu đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
8. Notice additinal form of attendance registration/proxy appointment for lienvietpostbank’s 2019 annual shareholder meeting.
9. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.
10. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2018.
11. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng và kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc trong năm 2018.
12. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2018.
13. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019.
14. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
15. Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2018.
16. Tờ trình của HĐQT về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.
17. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019.
18. Tờ trình Chuyển giao dịch cổ phiếu LPB từ hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
19. Tr sửa đổi bổ sung Điều lệ; QC quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt; QC tổ chức và hoạt động của HĐQT; Cơ cấu tổ chức, bộ máy Quản lý điều hành.
20.TTr thông qua chủ trương và giao cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung trong thời gian giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên.
21. Dự thảo Thể lệ Biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 NH TMCP Bưu điện Liên Việt.
22. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
23. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
24. Tờ trình Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *