Trang chủ Đại hội đồng Cổ đông 25-6-2020: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 và Biên bản ĐHĐCĐ 2020 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua

25-6-2020: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 và Biên bản ĐHĐCĐ 2020 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua

25/06/2020
  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *