Trang chủ Đại hội đồng Cổ đông Bộ tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017

Bộ tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017

25/03/2017

 Bộ tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017, kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết:
1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
2. Giấy đăng ký tham dự/ Ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

3. Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
4. Dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
5. Dự thảo thể lệ biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

6. Tờ trình phát hành Trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017.
7. Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017.
8. Phiếu bầu cử ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
9. Tờ trình Tăng vốn điều lệ từ phát hành Trái phiếu năm 2017.
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban kiểm soát năm 2017.
11. Thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
12. Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành Trái phiếu năm 2017.
13. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018
14. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
15. Phiếu Biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
16. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
17. Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ
 bất thường năm 2017.
18. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018 đối với Ông Phạm Hải Âu.
19. Bầu Bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 
2013- 2018 đối với Ông Phùng Thế Việt.
20. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013- 2018 đối với Ông Nguyễn Đức Hưởng.
21. Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018 đối với Ông Trần Thanh Tùng.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *