Trang chủ Đại hội đồng Cổ đông Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2016

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2016

03/06/2016

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2016, kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết tại đây:

1. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2016.
2. Thông báo chốt Danh sách đề cử, tự ứng cử Thành viên HĐQT độc lập.
3. Thông báo tiêu chuẩn đề cử, tự ứng cử Thành viên HĐQT độc lập.
4. Phụ lục Thông báo tiêu chuẩn đề cử, tự ứng cử Thành viên HĐQT độc lập.
5. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2016.
6. Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2016.
7. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2016.
8. Dự thảo Thể lệ biểu quyết.
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
10. Dự thảo Chương trình nghị sự.
11. Nghị quyết thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường 2016.
12. Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường 2016.
13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2016.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *