Trang chủ Đại hội đồng Cổ đông Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

26/03/2018

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt năm 2018, bao gồm:

1- Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2018.
2- Giấy đăng ký tham dự, ủy quyền.
3- Dự thảo Quy chế.
4- Dự thảo Thể lệ.
5- Dự thảo Nghị quyết.
6- Chương trình họp Dự kiến.
7- Phiểu biểu quyết.
8- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT.

9- Tờ trình ủy quyền cho Ban kiểm soát.

10- Lý lịch trích ngang TV HĐQT, TV BKS.

11- Báo cáo Ban kiểm soát
12- Báo cáo Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động của từng Thành viên
13- Báo cáo tài chính năm 2017
14- Tờ trình tăng vốn điều lệ
15 – Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ

16- Báo cáo của Tổng Giám đốc

17- Báo cáo của HĐQT

 

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *