Trang chủ Đại hội đồng Cổ đông 31-3-2023: Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

31-3-2023: Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

31/03/2023

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023: 

1. Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Thông báo về việc Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2023 – 2028.

3. Thông báo mời họp.

4. Giấy đăng ký tham dự/Ủy quyền tham dự, biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

5. Chương trình dự kiến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

6. Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

7. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022.

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022.

9. Báo cáo của Ban Kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022.

10. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng kinh doanh năm 2023.

11. Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

12. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

13. Tờ trình về ngân sách cho hoạt động tài trợ, từ thiện của Ngân hàng giai đoạn 2024 – 2028.

14. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

15. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

16. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024.

17. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung 03 văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

18. Tờ trình về việc Mua/nhận chuyển nhượng/thuê tài sản làm văn phòng làm việc cho Trụ sở chính và các Chi nhánh/Đơn vị kinh doanh của Ngân hàng.

19. Tờ trình về việc thay đổi tên viết tắt của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

20. Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

21. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

22. Tờ trình về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

23. Dự thảo quy chế biểu quyết, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

24. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

25. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *