Đại hội đồng Cổ đông

04/07/2024

04-7-2024: Thông báo về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)

Thông báo về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng […]
04/07/2024

04-7-2024: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, chi tiết: 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 2. Giấy đăng ký tham […]
31/05/2024

31-5-2024: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và quyền tham dự Đại hội đồng […]