Trang chủ Đại hội đồng Cổ đông 04-7-2024: Thông báo về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)

04-7-2024: Thông báo về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)

04/07/2024

Thông báo về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023 – 2028), chi tiết xem tại đây.

Tài liệu đính kèm, bao gồm:

1. Phụ lục 01 Văn bản đề cử;

2. Phụ lục 02 Sơ yếu lý lịch;

3. Phụ lục 03 Bảng kê khai người có liên quan;

4. Phụ lục 04 Văn bản đánh giá việc thưc hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *