Trang chủ Đại hội đồng Cổ đông 27-3-2024: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

27-3-2024: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

27/03/2024

Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

1. Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Thông báo mời họp.

3. Giấy đăng ký tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

4. Chương trình dự kiến phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Thẻ biểu quyết;

Phiếu biểu quyết.

5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

6. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2023, định hướng hoạt động năm 2024.

8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

9. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025.

10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

11. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

12. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

13. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.

14. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung 03 văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

15. Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.

16. Tờ trình về việc thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

17. Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

18. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

19. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Bài viết liên quan