Trang chủ Đại hội đồng Cổ đông 01-3-2023: Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

01-3-2023: Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

01/03/2023

Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:

1. Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2.  Thông báo về việc Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phụ lục đính kèm:

–    Phụ lục 01 Văn bản đề cử;

–    Phụ lục 02 Sơ yếu lý lịch;

–    Phụ lục 03 Bản kê khai người có liên quan;

–    Phụ lục 04 Báo cáo công khai lợi ích liên quan.

3. Thông báo mời họp.

4. Giấy đăng ký tham dự/Ủy quyền tham dự, biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *