Quyết định thành lập Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Quảng Ninh – Phòng Giao dịch Ba Chẽ, xin xem chi tiết tại đây