Trang chủ Ban lãnh đạo

ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Đức Thụy
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Hồ Nam Tiến

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Q.Tổng Giám đốc 

Ông Bùi Thái Hà

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Văn Thùy

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 

Ông Huỳnh Ngọc Huy

Thành viên Hội đồng Quản trị

 

Ông Lê Hồng Phong

Thành viên Hội đồng Quản trị

 

Ông Lê Minh Tâm

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Ông Hồ Nam Tiến

Quyền Tổng Giám đốc

Ông Vũ Quốc Khánh

Phó Tổng Giám đốc thường trực

Ông Bùi Thái Hà

Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Gấm

Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Ánh Vân

Phó Tổng Giám đốc

Bà Lê Thị Thanh Nga

Phó Tổng Giám đốc

Ông Hoàng Văn Phúc

Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Anh Tùng

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Quốc Thành

Phó Tổng Giám đốc 

Bà Vũ Thu Hiền

Phó Tổng Giám đốc

Ông Đoàn Nguyên Ngọc

Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Vui

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Quý Chiến

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Ngọc Nam

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Phó Tổng Giám đốc

Bà Dương Hoài Liên

Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Trần Thanh Tùng

Phó Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách

Ông Nguyễn Phú Minh

Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách