Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Bảo lãnh Bảo lãnh trong việc bán nhà ở hình thành trong tương lai

Bảo lãnh trong việc bán nhà ở hình thành trong tương lai

Sản phẩm này việc hướng dẫn cấp bảo lãnh cho đối tượng Khách hàng có nhu cầu phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với người mua Nhà ở hình thành trong tương lai

  • Đối tượng
  • Đặc điểm
  • Tiện ích
  • Điều kiện
  • Danh mục
  • Nơi cung cấp

Là Chủ đầu tư/Nhà đầu tư thứ cấp (gọi chung là Khách hàng) có nhu cầu phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với người mua Nhà ở hình thành trong tương lai.

1. Thời hạn bảo lãnh: Kể từ thời điểm phát hành bảo lãnh cho đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày bàn giao Nhà cho bên mua Nhà ở theo thỏa thuận của Chủ đầu tư/Nhà đầu tư thứ cấp với bên mua Nhà.
2. Tài sản bảo đảm (TSBĐ)
Thực hiện cấp bảo lãnh không TSBĐ và có TSBĐ theo Quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

Cung cấp công cụ giúp phòng tránh rủi ro cho người mua nhà khi quyền lợi tài chính được bảo vệ bởi ngân hàng

Điều kiện về Khách hàng và về dự án theo quy định cụ thể của Ngân hàng trong từng thời kỳ

Hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh và các mẫu biểu: thực hiện theo quy định cụ thể của Ngân hàng trong từng thời kỳ, cụ thể:
a) Hồ sơ về Dự án và Chủ đầu tư/Nhà đầu tư thứ cấp
b) Hồ sơ chứng minh mục đích đề nghị bảo lãnh
c) Các hồ sơ khác:

Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58

Sản phẩm liên quan